8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

REM 08212029Suma prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3
CLS
PRINT "Izracunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 3."
INPUT "Unesi k: ", k
INPUT "Unesi n: ", n
i = k
s = 0
WHILE I <= n
    IF i MOD 3 = 0 THEN s = s + i
    i = i + 1
WEND
PRINT s
END

Ispis na ekranu:

Index