8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

REM 08212031Suma prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.
CLS
PRINT "Izracunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7."
INPUT "Unesi k: ", k
INPUT "Unesi n: ", n
i = k
s = 0
WHILE I <= n
    IF i MOD 7 = 0 THEN s = s + i
    i = i + 1
WEND
PRINT s
END

Ispis na ekranu:

Index