8.2.. Prebrojati prirodne brojeve u intervalu od 1 do 5 koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

REM 08212091
CLS
i = 1
WHILE i <= 5
    IF i MOD 3 <> 0 THEN
        br = br + 1
    END IF
    i = i + 1
WEND
PRINT br
END

Ispis na ekranu:

Index