8.2.. Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

REM 08212143
CLS
INPUT "Unesi pocetnu i krajnju vrijednost:", k, n
INPUT "Unesi a:", a
i = k
p = 1
WHILE i <= n
    IF i MOD a <> 0 THEN
        p = p * i
    END IF
    i = i + 1
WEND
PRINT p
END

Ispis na ekranu:

Index