8.2.. Ispisati sve trocifrene brojeve čija je suma cifara 17. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 08212182
CLS
i = 100
WHILE I <= 999
  x = INT(i / 100)
  y = i MOD 10
  z = (i - (x * 100 + y)) / 10
  IF z + y + z = 17 THEN PRINT i;  ELSE
  i = i + 1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index