8.2.. Ispisati sve trocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 48. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 08212183
CLS
i = 100
WHILE i <= 999
    x = INT(i / 100)
    y = i MOD 10
    z = (i - (x * 100 + y)) / 10
    IF x * y * z = 48 THEN PRINT i; 
    i = i + 1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index