8.2.. Ispisati sve četvorocifrene brojeve čija je suma cifara 23. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 08212184
CLS
i = 1000
WHILE I <= 9999
  a = INT(i / 1000)
  b = INT(i / 100) - (a * 10)
  c = i MOD 10
  d = (i - (a * 1000) - (b * 100) - c) / 10
  IF a + b + c + d = 23 THEN PRINT i
  i = i + 1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index