8.2.. Ispisati sve četvorocifrene brojeve čiji je proizvod cifara jednak 120. Riješiti sa jednom petljom.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 08212185
CLS
i = 1000
WHILE i <= 9999
  a = INT(i / 1000)
  b = INT(i / 100) - (a * 10)
  c = i MOD 10
  d = (i - (a * 1000) - (b * 100) - c) / 10
  IF a * b * c * d = 120 THEN PRINT i; else
  i = i + 1
WEND
END

Ispis na ekranu:

Index