8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

REM 08213022
CLS
INPUT "n=", n
s = 0
br = 0
i = 1
WHILE i <= n
  IF i MOD 3 <> 0 THEN
    s = s + i
    br = br + 1
  END IF
  i = i + 1
WEND
a = s / br
PRINT a
END

Ispis na ekranu:

Index