8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

REM 08213027
CLS
INPUT "k=", k
INPUT "n=", n
IF k < n THEN
  s = 0
  br = 0
  i = k
  WHILE i <= n
    IF i MOD 7 = 0 THEN
      s = s + i
      br = br + 1
    END IF
    i = i + 1
  WEND
  ar = s / br
  PRINT ar
ELSE
  PRINT "Nije definisano"
END IF
END

Ispis na ekranu:

Index