8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

REM 08213035
CLS
s = 0
br = 0
i = 1
WHILE i <= 5
  IF i MOD 3 = 0 THEN
    s = s + i
    br = br + 1
  END IF
  i = i + 1
WEND
a = s / br
PRINT a
END

Ispis na ekranu:

Index