8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

REM 08213038
CLS
INPUT "a=", a
s = 0
br = 0
i = 1
WHILE i <= 5
  IF i MOD a <> 0 THEN
    s = s + i
    br = br + 1
  END IF
  i = i + 1
WEND
a = s / br
PRINT a
END

Ispis na ekranu:

Index