8.3.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa 5 od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD 5 = 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

REM p08311026
CLS
PRINT "Od broja: ";
INPUT k
PRINT "Do broja:"
INPUT n
I = k
DO
  IF I MOD 5 = 0 THEN
      PRINT I 
  END IF
  I = I + 1
LOOP UNTIL I > N
END

Ispis na ekranu:

Index