8.3.. Naći sumu prvih n prirodnih brojeva.

Opis rješenja: Početna vrijednost varijable s (suma) je 0. Suma se formira po izrazu s=s+i. Računar pri izvođenju prvo izvodi desni dio, sabira vrijednost s i vrijednost i. Izračunata vrijednost se pridružuje varijabli s. Zatim se vrijednost varijable i uvećava za jedan (i=i+1). Postupak uvećanja sume i vrijednosti varijable i se ponavlja sve dok je vrijednost varijable i manja ili jednaka n.

Opis programa: Početne vrijednosti varijable s (s=0) i varijable i (i=1). Logički izraz i<=n obezbjeđuje ponavljanje DO petlje. Izrazom s=s+i se izvodi formiranje sume. Po izvedenom sabiranju (s+i) izračunata vrijednost se pridružuje sumi s. Zatim se uvećava vrijednost varijable i (i=i+1). Izračunata vrijednost sume s se ispisuje na kraju programa.

Listing programa:

REM p08312001
CLS
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
S = 0
I = 1
DO
  S = S + I
  I = I + 1 
LOOP UNTIL I > N
PRINT "SUMA PRIRODNIH BROJEVA DO "; N; " je "; S
END

Ispis na ekranu:

Index