8.3.. Napisati program za prebrojavanje parnih brojeva od k do n.

Opis rješenja: Zadatak se rješava postavljanjem početnih vrijednosti za brojač je br=0; a naredba za uvečavanje brojača je (br=br+1). Logički izraz za provjeru parnosti je i MOD 2 = 0.

Listing programa:

REM p08312071; prbrojati parne prirodne brojeve od k do n
CLS
PRINT "Od broja:"
INPUT k
PRINT "Do broja: ";
INPUT N
BR = 0
I = k
DO
  IF I MOD 2 = 0 THEN
      BR = BR + 1
  ENDIF
    I = I + 1 
LOOP UNTIL I > N
PRINT "Broj parnih od ", k, " do ", n, " je "; BR
END

Ispis na ekranu:

Index