12.9.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost sume faktorijela parnih brojeva do N.
S = 2! + 4! + 6! + … + N!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 2 (i MOD 2 = 0) izrazom s = s + p.

Listing programa:

REM 12900062
CLS
INPUT "Do broja: "; n
i = 1
p = 1: REM pocetna vrijednost proizvoda (p=1)
s = 0: REM pocetna vrijednost sume (s=0)

i = 1: REM pocetna vrijednost kontrolne promjenljive i (i = 1)
DO: REM pocetak petlje radi
  p = p * i: REM formirati novi proizvod
  IF i MOD 2 = 0 THEN
    : REM ako je i djeljivo sa 2 tada
    s = s + p: REM formirati novu sumu
  END IF
  i = i + 1: REM uvecaj vrijednost kontrolne promjenljive (i=i+1)
LOOP UNTIL i > n: REM dok je kontrolna promjenljiva i <= n ponovi petlju, inace izlazak iz petlje

PRINT "Suma je: "; s
END

Ispis na ekranu:

Index