23.1.23010030. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010030 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
REM Ispisati najmanji od 4 dobijena rezultata bez ponavljanja.

PRINT "Prvi broj: ";
INPUT a
PRINT "Drugi broj: ";
INPUT b
proizvod = a * b
razlika = a - b
zbir = a + b

min = zbir
IF razlika < min THEN min = razlika
IF proizvod < min THEN min = proizvod

IF b <> 0 THEN
    kolicnik = a / b
    IF kolicnik < min THEN min = kolicnik
ELSE
    PRINT "Nije moguce dijeliti sa 0"
END IF

PRINT "Najmanji je:"; min

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index