23.1.23010050. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010050
REM Ucitati 2 cijela broja i izracunati im zbir, razliku, proizvod i kolicnik.
REM Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.

PRINT "Prvi broj:";
INPUT a
PRINT "Drugi broj:";
INPUT b
proizvod = a * b
razlika = a - b
zbir = a + b

IF b <> 0 THEN
  kolicnik = a / b
  IF (proizvod >= 0) AND zbir >= 0 AND razlika >= 0 AND (kolicnik >= 0) THEN
    PRINT "Zbir je:"; zbir
    PRINT "Razlika je:"; razlika
    PRINT "Proizvod je:"; proizvod
    PRINT "Kolicnik je:"; kolicnik
  END IF
ELSE
  PRINT "Nije moguce dijeliti sa 0"
END IF
END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index