23.1.23010060. Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010060
REM Ucitati 3 pozitivna razlicita realna broja. Izracunati razliku najveceg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konacni rezultat stampati na ekran.

PRINT "Prvi broj:";
INPUT a
WHILE (a <= 0)
  PRINT "Broj mora biti veci od 0.Prvi broj:";
  INPUT a
WEND

PRINT "Drugi broj:";
INPUT b
WHILE (b <= 0 OR b = a)
  PRINT "Broj mora biti veci od 0 i različit od već unesenih.Drugi broj:";
  INPUT b
WEND

PRINT "Treci broj:";
INPUT c
WHILE (c <= 0 OR c = a OR c = b)
  PRINT "Broj mora biti veci od 0 i razlicit od vec unesenih.Treci broj:";
  INPUT c
WEND

max = a
IF (b > max) THEN
  max = b
END IF
IF (c > max) THEN
  max = c
END IF
min = a
IF (b < min) THEN
  min = b
END IF
IF (c < min) THEN
  min = c
END IF

mid = a
IF (a <> max AND a <> min) THEN
  mid = a
END IF
IF (b <> max AND b <> min) THEN
  mid = b
END IF
IF (c <> max AND c <> min) THEN
  mid = c
END IF
rezultat = (max - min) / mid

PRINT "Razlika najveceg i najmanjeg, podjeljena sa srednjim je: "; rezultat

END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index