23.1.23010080. Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010080
REM Ucitati 2 realna broja razlicita od 0. Ako su razlicitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.*/

PRINT "Prvi broj:";
INPUT a
WHILE (a = 0)
  PRINT "Broj mora biti razlicit od 0.Drugi broj: "
  INPUT b
WEND

PRINT "Drugi broj:";
INPUT b
WHILE (b = 0 OR b = a)
  PRINT ("Broj mora biti različit od 0 i od već unesenih.Drugi broj:");
  INPUT b
WEND

IF ((a < 0 AND b > 0) OR (a > 0 AND b < 0)) THEN
  rezultat = a + b
ELSE
  rezultat = a * b
END IF
PRINT "Rezultat: "; rezultat
END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index