23.1.23010090. Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i štampati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i štampati ga.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010090
REM Ucitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izracunati im proizvod i Å¡tampati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izracunati im zbir i Å¡tampati ga.*/

PRINT "Prvi broj: ";
INPUT a

PRINT "Drugi broj: ";
INPUT b

PRINT "Treci broj:";
INPUT c

PRINT "Cetvrti broj:";
INPUT d

IF (a > 0 OR b > 0 OR c > 0 OR d > 0) THEN
  rezultat = a * b * c * d
  PRINT "Proizvod: "; rezultat
ELSE
  PRINT "Svi su negativni."
END IF

IF (a < 0 OR b < 0 OR c < 0 OR d < 0) THEN
  rezultat = a + b + c + d
  PRINT "Zbir: "; rezultat; ""
ELSE
  PRINT "Svi su pozitivni."
END IF
IF (a = 0 AND b = 0 AND c = 0 AND d = 0) THEN
  PRINT "Svi su 0";
END IF

END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index