23.1.23010140. Učitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veći sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.

Opis rješenja:

Listing programa:

REM 23010140
REM Ucitati 2 razlicita cijela broja. Ako su oba parna podijeliti veci sa manjim brojem. Ako su oba neparna od većeg oduzeti manji broj. Inače sabrati ta dva broja.*/

PRINT "Prvi broj: ";
INPUT a

PRINT "Drugi broj: ";
INPUT b
WHILE (b = a)
  PRINT "Brojevi moraju biti razliciti. Drugi broj: ";
  INPUT b
WEND

IF ((a MOD 2 = 0) AND (b MOD 2 = 0)) THEN
  IF (a > b AND b <> 0) THEN
    rezultat = a / b
    PRINT "Kolicnik parnih brojeva je: "; rezultat
  ELSE
    IF (b > a AND a <> 0) THEN
      rezultat = b / a
      PRINT "Kolicnik parnih brojeva je: "; rezultat
    ELSE
      PRINT "Nije moguce dijeliti sa 0."
    END IF
  END IF
ELSE
  IF ((a MOD 2 = 1) AND (b MOD 2 = 1)) THEN
    IF (a > b) THEN
      rezultat = a - b
      PRINT "Razlika neparnih brojeva je: "; rezultat
    ELSE
      rezultat = b - a
      PRINT "Razlika neparnih brojeva je: "; rezultat
    END IF
  ELSE
    rezultat = a + b
    PRINT "Zbir parnog i neparnog je: "; rezultat
  END IF
END IF
END

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index