8.1.. Faktori broja

Program izračunava faktore ukucanog broja. Ograničavajuće je jedino broj faktora DIM Q(MAX) u potprogramu početnih vrijednosti (1inija 460). U ovow primjeru je navedeno da broj najviše ima 80 faktora. Po potrebi se može promijeniti vrijednost varijable MAX. Na primjer faktori broja 18 su 9 6 3 2 1.
Izračunavanje faktora se obavlja potprogramu od 1inije 100. Provjeravaju se svi brojevi od 2 do polovice vrijednosti učitanog broja. Svaki broj sa kojim je učitani broj djeljiv se upisuje u niz Q.

Listing programa

1 REM FAKTORI MOJA
10 REM GILAVNI PROGRAN
20 GOSUB 400: REM POCETNE VRIJEDNOSTI
30 PRINT "Broj ";: INPUT N
40 GOSUB 100: REM FAKTORI
50 GOSUB 300: REM OBRADA I ISPIS
60 GOSUB 200: REM DALJE/KRAJ
70 GOSUB 500 REM NASLOV
80 GOTO 30

100 REM FAKTORI
110 FOR J = 2 TO N / 2
    120 IF N / J = INT(N / J) THEN l = l + 1: Q(l) = J
130 NEXT J
150 RETURN

200 REM DALJE/KRAJ
210 PRINT "DALJE (/N )  ";
220 INPUT A$
230 IF A$ = "N" THEN GOTO 990
240 RETURN

300 REM Ispis
310 CLS
315 IF l = O THEN PRINT "BROJ "; N; " NEMA FAKTORA ": GOTO 360
REM 320 HTAB l0:
PRINT "FAKTORI BROJA "; N; " SU ";
330 FOR J = O TO l
    340 PRINT "  "; Q(J);
350 NEXT J
360 RETURN

400 REM POCETNE VRIJEDNOSTI
410 GOSUB 500: REM NASLOV
420 MAX = 50: DIM Q(MAX)
430 Q(0) = 1
440 RETURN

500 REM NASLOV
510 CLS
REM HTAB 10
PRINT "FAKTORI BROJA"
REM 520HTAB 10
530 FOR J = 1 TO 13: PRINT "-";: NEXT J
540 PRINT
550 l = 0
560 RETURN

990 END

Ispis na ekranu:

Daljnj i rad: а.

Index