6.4..Napisati program za izračunavanje dijagonale pravougaonika.

Opis rješenja: Program izvodi učitavanje stranica i računa dijagonalu pravougaonika d = √ (a2 + b2). Funkcija sqrt() korijen broja nalazi se u biblioteci math.h i navodi sa u zaglavlju: #include <math.h> . Funkcija pow() se nalazi u istoj biblioteci i na isti način se navodi u zaglavlju programa.
I varijanta - koristi funkciju sqrt - kvadratni korijen
II varijanta - koristi funkciju pow(broj, 0.5) - eksponencijalna funkcija
III varijanta - izračunavanje je u naredbi izlaza.

Tekstualni algoritam:

 1. ulaz - učitati: a, b
 2. obrada - izračunati: d = √(a2 + b2)
 3. izlaz - ispisati: a, b, d

N a p o m e n a:
√(a2 + b2) - kvadratni korijen (a2 + b2).

Listing programa:

// 06411086
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main ()
{
   float a,b, d;       // deklarisanje varijabli
   printf("1. stranica a:"); // ime varijable cija vrijednost se ucitava
   scanf("%f",&a);      // ucitavanje vrijednosti varijable a sa tastature
   printf("2. stranica b:"); // ime varijable cija vrijednost se ucitava
   scanf("%f",&b);      // ucitavanje vrijednosti varijable b sa tastature
   
   d = sqrt(a*a+b*b);                // dijagonale pravougaonika 
   printf("Dijagonala pravougaonika je %.2f",d);  // ispis vrijednosti
 return 0;
}

II varijanta
// 06411086
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main ()
{
   float a,b, d;       // deklarisanje varijabli
   printf("1. stranica a:"); // ime varijable cija vrijednost se ucitava
   scanf("%f",&a);      // ucitavanje vrijednosti varijable a sa tastature
   printf("2. stranica b:"); // ime varijable cija vrijednost se ucitava
   scanf("%f",&b);      // ucitavanje vrijednosti varijable b sa tastature
   
   d = pow((a*a+b*b) , 0.5);            // dijagonale pravougaonika 
   printf("Dijagonala pravougaonika je %.2f",d);  // ispis vrijednosti
 return 0;
}

III varijanta
// 06411086
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main ()
{
   float a, b;        // deklarisanje varijabli
   printf("1. stranica a:"); // ime varijable cija vrijednost se ucitava
   scanf("%f",&a);      // ucitavanje vrijednosti varijable a sa tastature
   printf("2. stranica b:"); // ime varijable cija vrijednost se ucitava
   scanf("%f",&b);      // ucitavanje vrijednosti varijable b sa tastature
   
   printf("Dijagonala pravougaonika je %.2f", sqrt(a*a+b*b));  // ispis vrijednosti
 return 0;
}

%.2f - ispis broja sa 2 decimalne. Inače (%f) standardno je 6 difara.

Ispis na ekranu:

Index