7.2.. Učitati četverocifren broj i ispisati njegovu najveću cifru.

Listing programa:

// 07211103
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Najveca cifra cetverocifrenog broja");

    int cet, h, s, d, j, max;
    printf("\nUcitati cetverocifren broj: ");
    scanf("%d", &cet);

    h= cet/1000;      // cifra hiljadica
    s = ((cet%1000)/100);  // cifra stotica
    d = (cet%100)/10;    // cifra desetica
    j = cet % 10;      // cifra jedinica

    max = h;       // pocetna vrijednost maksimuma
    if (s > max)     // cifra stotica najmanja?
      max = s;     // cifra stotica najmanja
    if (d > max)     // cifra desetica najmanja?
      max = d;     // cifra desetica najmanja
    if (j > max)     // cifra jedinica najmanja?
      max = j;     // cifra jedinica najmanja
    printf("Najveca cifra broja %d je %d ", cet, max);

    return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index