7.2.. Učitati 3 trocifrena broja i ispisati onaj broj čija je cifra desetice najmanja.

// 07211112
#include<stdio.h>

int main()
{
    printf("Od 3 ucitana cetverocifrena broja ispisati onaj sa najmanjom cifrom desetice");

    int tro1, tro2, tro3, d1, d2, d3, min, minbr;

    printf("\nUcitati 1. trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro1);
    printf("Ucitati 2. trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro2);
    printf("Ucitati 3. trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro3);

    d1 = (tro1 % 100) /10;     // cifra desetica 1. trocifrenog broja
    d2 = (tro2 % 100) /10;     // cifra desetica 2. trocifrenog broja
    d3 = (tro3 % 100) /10;     // cifra desetica 3. trocifrenog broja


    min = d1;        // pocetna vrijednost maksimuma
    minbr = tro1;      // prvi broj pocetni maksimuma
    if (d2 < min) {     // cifra desetica 2. broja manja?
      min = d2;      // cifra desetica 2.broja novi min
      minbr = tro2;    // broj sa vecom cifrom desetica
    }
    if (d3 < min){     // cifra desetica 3. broja manja?
      min = d3;      // cifra desetica 3.broja novi min
      minbr = tro3;    // broj sa vecom cifrom desetica
    }

    printf("Najvecu cifru jedinca %d ima broj %d", min, minbr);

    return 0;
}Od 3 ucitana cetverocifrena broja ispisati onaj sa najmanjom cifrom desetice
Ucitati 1. trocifren broj: 2345
Ucitati 2. trocifren broj: 1234
Ucitati 3. trocifren broj: 4567
Najvecu cifru jedinca 3 ima broj 1234

Ispis na ekranu:

Index