7.2.. Učitati realan broj s jednom cijelom i dvije decimalne cifre. Ispisati najveću od te tri cifre.

Listing programa:

// 07211114
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Naci najvecu cifru realnog broja sa jednom cijelom i 2 decimalne cifre");

    int brojx100, jed, des, sto, max;
    float broj;

    printf("\nRealan broj (x.xx): ");
    scanf("%f", &broj);
    brojx100 = broj * 100;

    jed = (brojx100 % 1000) / 100; // cifra jedinica
    des = (brojx100 % 100) / 10;  // cifra desetinke
    sto = (brojx100 % 100) % 10;  // cifra stotinke

    max = jed;       // pocetna vrijednost maksimuma
    if (des > max)     // cifra desetinke najveca?
      max = des;     // cifra desetinke najveca
    if (sto > max)     // cifra stotinke najveca?
      max = sto;     // cifra stotinke najveca

    printf("Najveca cifra broja %.2f je %d ", broj, max);

    return 0;
}

Naci najvecu cifru realnog broja sa jednom cijelom i 2 decimalne cifre
Realan broj (x.xx): 1.23
Najveca cifra broja 1.23 je 3

II izvršavanje
Naci najvecu cifru realnog broja sa jednom cijelom i 2 decimalne cifre
Realan broj (x.xx): 5.21
Najveca cifra broja 5.21 je 5

Ispis na ekranu:

Index