7.2.. Učitati realan broj s dvije cijele i dvije decimalne cifre. Ispisati najveću od te četiri cifre.

Listing programa:

// 07211115
#include <stdio.h>

int main()
{
#include 

int main()
{
    printf("Naci najvecu cifru realnog broja sa dvije cijele i 2 decimalne cifre");

    int brojx100, j, d, des, sto, max;
    float broj;

    printf("\nRealan broj (xx.xx): ");
    scanf("%f", &broj);
    brojx100 = broj * 100;

    d = brojx100 / 1000;      // cifra desetica
    j= (brojx100 % 1000) / 100;   // cifra jedinica
    des = (brojx100 % 100) / 10;  // cifra desetinke
    sto = (brojx100 % 100) % 10;  // cifra stotinke

    max = d;        // pocetna vrijednost maksimuma
    if (j > max)      // cifra jedinica najveca?
      max = j;      // cifra jedinica najveca
    if (des > max)     // cifra desetinke najveca?
      max = des;     // cifra desetinke najveca
    if (sto > max)     // cifra stotinke najveca?
      max = sto;     // cifra stotinke najveca

    printf("Najveca cifra broja %.2f je %d ", broj, max);

    return 0;
}

Naci najvecu cifru realnog broja sa dvije cijele i 2 decimalne cifre
Realan broj (xx.xx): 43.21
Najveca cifra broja 43.21 je 4

II izvršavanje
Naci najvecu cifru realnog broja sa dvije cijele i 2 decimalne cifre
Realan broj (xx.xx): 13.75
Najveca cifra broja 13.75 je 7

Ispis na ekranu:

Index