7.2.. Učitati trocifreni broj i provjeriti da li je suma kvadrata stotice i kvadrata desetice jednaka kvadratu jedinica.Primjer 345, 32 + 42 = 52.

Listing programa:

// 07211116
#include <stdio.h>

int main()
{
    printf("Provjeriti da je suma kvadrata stotice i kvadrata desetice jednaka kvadratu jedinica");

    int tro, s, d, j, min;
    printf("\nUcitati trocifren broj: ");
    scanf("%d", &tro);

    s = tro/100;     // cifra stotica
    d = (tro%100)/10;  // cifra desetica
    j = tro % 10;    // cifra jedinica


    if (s*s + d*d == j*j)    // suma kvadrata stotice i kvadrata desetice jednaka kvadratu jedinica?
      printf("Za cifre trocifrenog broja %d je kvadrat stotica %d + kvadrat desetica %d = kvadrat jedinica %d ", tro, s*s, d*d, j*j);
    else
      printf("Nije ispunjen uslov kvadrat stotica %d + kvadrat desetica %d = kvadrat jedinica %d ", s*s, d*d, j*j);

    return 0;
}

Provjeriti da je suma kvadrata stotice i kvadrata desetice jednaka kvadratu jedinica
Ucitati trocifren broj: 345
Za cifre trocifrenog broja 345 je kvadrat stotica 9 + kvadrat desetica 16 = kvadrat jedinica 25
II izvršavanje 

Provjeriti da je suma kvadrata stotice i kvadrata desetice jednaka kvadratu jedinica
Ucitati trocifren broj: 123
Nije ispunjen uslov kvadrat stotica 1 + kvadrat desetica 4 = kvadrat jedinica 9

Ispis na ekranu:

Index