8.2..Napisati program za ispis brojeva od 1 do n WHILE petljom.

Opis rješenja: Sa tastature se upisuje vrijednosti varijable n do koje se izvodi ispis. Kontrolnoj varijabli i se pridružuje vrijednost jedan i ispisuje na ekran.  Uvećava se vrijednost varijable i za  (i+1=1+1=2). Vrijednost se ispisuje na ekran. Ponovo se uvećava vrijednost kontrolne varijable i za jedan (i+1=2+1=3). Poslije ispisa kontrolne varijable ponavlja se uvećanje i ispis, sve dok kontrolna varijabla i ne primi vrijednost veću od n.

Listing programa:

// 08211001;
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int i=1,n;
  printf("Do broja: ");
  scanf("%d", &n);
  while (i<=n)
   {
     printf("%d\n", i);
     i++;
   }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index