8.2.. Ispis prirodnih brojeva djeljivih sa a od k do n.

Listing programa: Provjera djeljivosti sa 5 se izvodi logičkim izrazom i MOD a = 0 u naredbi IF unutar FOR petlje.

// 08211027
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int k, n, a;
  printf("Od broja: ");
  scanf("%d", &k);
  printf("Do broja: ");
  scanf("%d", &n);
  printf("Djelilac: ");
  scanf("%d", &a);
  while (k<=n)
   {
     if(k%a==0)
        printf("%d\n", k);
     k++;
   }
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index