8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od 1 do n koji nisu djeljivi sa 3.

Listing programa:

//08212024//
#include <stdio.h>

main()
{
	int i,n;
	double s;
	
	printf("Do broja: ");
	scanf("%d",&n);
	
	s=0;
	i=1;
	while(i<=n)
	{
		if (i % 3 != 0)	{
			s=s+i;
		i++;
	}
	printf("Suma nedjeljivih sa 3 od 1 do n iznosi: %lf",as);
	
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index