8.2.. Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.

Listing programa:

// 08212031//
//Izračunati sumu prirodnih brojeva u intervalu od k do n koji su djeljivi sa 7.
#include <stdio.h>

main()

	{
		int i, k, n;
		float suma;
		
		printf("Unesi K i N: \n");
		scanf("%d%d",&k,&n);
		
		i =  k;
		while(i<=n)
			{
				if(k % 7 == 0)				
					{
						suma += i;
					}
				i++;		
			}
		printf("Suma je: %f",suma);
		
		return 0;
		getchar();
	}

Ispis na ekranu:

Index