8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu parnih brojeva od k do n.

Listing programa:

//08213019//
#include <stdio.h>

main()
{
	int n,k,i;
	double as,br,s;
	
	printf("Od broja: ");
	scanf("%d",&k);
	
	printf("Do broja: ");
	scanf("%d",&n);
	
	br=0;
	s=0;
	
	i=k;
	while (i<=n)
	{
		if(i % 2 == 0)
		{
			s=s+i;
			br=br+1;
	    }
		i++;
	}
	as=s/br;
	printf("Aritmeticka sredina djeljivih sa 2 od k do n je: %lf",as);
	
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index