8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu neparnih brojeva od k do n.

Listing programa:

//08213020//
#include <stdio.h>
main()
{
	int i,n,k;
	double s,br,as;
	
	printf("Od broja: ");
	scanf("%d",&k);
	
	printf("Do broja: ");
	scanf("%d",&n);
	
	s=0;
	br=0;
	
	i=k;	
	while( i<=n)	
	{
		if(i % 2 != 0)	
		{
			s=s+i;
			br=br+1;
		}
		i++;
	}
	as=s/br;	
	printf("Aritmeticka sredina nedjeljivih sa 2 od k do n je: %lf",as);
	getchar();
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index