8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od k do n koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

//08213025//
#include <stdio.h>
main()
{
	int i,n,k;
	double s,br,as;	
	printf("Od broja: ");
	scanf("%d",&k);	
	printf("Do broja: ");
	scanf("%d",&n);
	
	s=0;
	br=0;
	
	i=k;
	while( i<=n)	
	{
		if(i % 3 == 0)			
		{
			s=s+i;
			br=br+1;
		}
		i++;
	}
	as=s/br;		
	printf("Aritmeticka sredina djeljivih sa 3 od k do n je: %lf",as);	
	getchar();
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index