8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa 7.

Listing programa:

//08213032//

#include <stdio.h>

main()

{
	int i,n;
	double s,br,as;
	
	printf("Do broja: ");
	scanf("%d",&n);
	
	s=0;
	br=0;
	
	i=1;
	while(i<=n)
		{
		if (i % 7 != 0)	{
			s=s+i;
			br=br+1;
		}
		i++; 
	}
	as=s/br;
	printf("Aritmeticka sredina nedjeljivih sa 7 od 1 do n iznosi: %lf",as);
	
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index