8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu prirodnih brojeva od 1 do n koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

//08213034//
#include <stdio.h>

main()
{
	int i,n,a;
	double s,br,as;
	
	printf("Do broja: ");
	scanf("%d",&n);
	
	printf("Djeljivi sa brojem: ");
	scanf("%d",&a);
	
	s=0;
	br=0;
	
	i=1;
	while(i<=n)
	{
		if (i % a != 0) {
			s=s+i;
			br=br+1;
		i++; 
		}
	}
	as=s/br;
	printf("Aritmeticka sredina nedjeljivih sa a od 1 do n iznosi: %lf",as);
	
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index