8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji su djeljivi sa 3.

Listing programa:

// 08213035//
#include <stdio.h>

main()
{
	int i;
	float s,br,as;
	
	s=0;
  br=0;  
  i=1;
  while(i<=5)
  {
  	if(i % 3 == 0)  	
  		{
  			s=s+i;
  			br=br+1;
  		}
		i++;  
  }  
  as=s/br;
  printf("Aritmeticka sredina djeljivih sa 3 od 1 do 5 iznosi: %.3f",as);
  
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index