8.2.. Izračunati aritmetičku sredinu od prvih 5 prirodnih brojeva koji nisu djeljivi sa a.

Listing programa:

// 08213038//
#include <stdio.h>

main()
{
	int i,a;
	float s,br,as;
	
	printf("Djeljivih sa: ");
	scanf("%d",&a);
	
	s=0;
	br=0;
	i=1;
	while(i<=5)
		{
			if(i % a != 0)
				{
					s=s+i;
					br=br+1;
				}
			i++;
		}
		as=s/br;
		printf("Aritmeticka sredina djeljivih sa A od 1 do 5 iznosi: %.3f",as);
		return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index