12.7.6. Napisati program koji će za učitanu vrijednost N i zračunati vrijednost izraza i ispisati:
S = 4! + 8! + 12! + … + (4N)!

Opis rješenja: Za svako i se računa faktorijel a sabira samo za djeljive sa 4 (i % 4 == 0) izrazom s = s + p.

Listing programa:

// 12700060//
#include <stdio.h>
int main ()
{
  int i, n;
	double s, p;		// vrijednost faktorijela brzo se uvecava i prelazi opseg predvidjen za cijele brojeve
  printf("Do broja n: ");
  scanf("%d", &n);
	s = 0;  // pocetna vrijednost sume
	p = 1;  // pocetna vrijednost proizvoda
	
	i = 1;         // pocetna vrijednost kontrolne varijable
	while(i <= 4 * n) { 	// pocetak petlje - dok je i <= 4*n radi
		p = p * i;			// faktorijel do broja i
		if(i % 4 == 0)		// suma faktorijel djeljivih sa 3	
			s = s + p;		// skraćena notacija s += p;		
		i++;        // slijedeca vrijednost kontrolne varijable i
	}						// kraj while petlje
		
  printf("Suma je: %f", s);
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index