23.1.23010050. Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik. Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23010050 Učitati 2 cijela broja i izračunati im zbir, razliku, proizvod i količnik.
//Ispisati ih na ekran ako su sva 4 rezultata pozitivna.
#include <stdio.h>

int main ()
  int a, b, razlika, zbir;
  double proizvod, kolicnik;

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%d",&a);
  printf("Drugi broj ");
  scanf("%d",&b);

 	zbir = a + b;
  proizvod = a * b;
 	razlika = a - b;

	if (b != 0) {
		kolicnik = a / b;
		if (proizvod >= 0 && zbir >= 0 && razlika >= 0 && kolicnik >= 0) {
		  printf("Zbir = %d \n", zbir);
		  printf("Razlika = %d \n", razlika);
		  printf("Proizvod = %f \n", proizvod);
		  printf("Kolicnik = %f \n", kolicnik);
    }  else {
      printf("Jedan od rezultata je negativan");
    }
  }  else {
      printf("Nije moguce dijeliti sa 0");
 	}
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index