23.1.23010060. Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

// 23010060 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat štampati na ekran.
#include <stdio.h>

int main ()
{
  float a, b, c, max, min, mid, rezultat;

  printf("Ucitati 3 razlicita broja \n");

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%f",&a);

  printf("Drugi broj ");
  scanf("%f",&b);
  while (b == 0) {
    printf("Broj mora biti različit od prvog broja. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&b);
  }

  printf("Treci broj ");
  scanf("%f",&c);
  while (c == 0) {
    printf("Broj mora biti različit od prethodna dva. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&c);
  }

  printf("Ulaz: ");
	printf("%f  %f  %f\n", a , b, c);

  max = a;       // nadji maksimum
  if (b > max)
    max = b;
  if (c > max)
    max = c;

  min = a;       // nadji minimum
  if (b < min)
    min = b;
  if (c < min)
    min = c;

  mid = a;           // nadji srednji broj
  if (a != max && a != min)
    mid = a;
  if (b != max && b != min)
    mid = b;
  if (c != max && c != min)
    mid = c;

  rezultat = (max - min) / mid;

  printf("Razlika najveceg i najmanjeg, podjeljena sa srednjim je: \n");
  printf("(%f - %f ) / %f = %f", max, min , mid, rezultat);

  return 0;
}

II varijanta
// 23010060 Učitati 3 pozitivna različita realna broja. Izračunati razliku najvećeg i najmanjeg, pa tu razliku podijeliti sa srednjim od ta 3 broja. Konačni rezultat štampati na ekran.
#include <stdio.h>

int main ()
{
  float a, b, c, max, min, mid, proizvod;

  printf("Ucitati 3 razlicita broja \n");

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%f",&a);

  printf("Drugi broj ");
  scanf("%f",&b);
  while (b == 0) {
    printf("Broj mora biti različit od prvog broja. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&b);
  }

  printf("Treci broj ");
  scanf("%f",&c);
  while (c == 0) {
    printf("Broj mora biti različit od prethodna dva. Ponovi unos: ");
    scanf("%f",&c);
  }

  printf("Ulaz: ");
	printf("%f  %f  %f\n", a , b, c);

  printf("Razlika najveceg i najmanjeg, podjeljena sa srednjim je: \n");

  if (a < b && b < c)
    printf("(%f - %f ) / %f = %f", c, b, a, (c - a)/b);
  else if(a < c && c < b)
    printf("(%f - %f ) / %f = %f", b, a, c, (b - a)/c);
  else if(b < a && a < c)
    printf("(%f - %f ) / %f = %f", c, b, a, (c - b)/a);
  else if(b < c && c < a)
    printf("(%f - %f ) / %f = %f", a, b, c, (a - b)/c);
  else if(c < a && a < b)
    printf("(%f - %f ) / %f = %f", b, c, a, (b - c)/a);
  else
    printf("(%f - %f ) / %f = %f", a, c, b, (a - c)/b);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index