23.1.23010080. Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010080 Učitati 2 realna broja različita od 0. Ako su različitog predznaka sabrati ih, a ako su istog predznaka pomnožiti ih. Rezulat štampati na ekran.*/

#include <stdio.h>
int main ()
{
  int a, b;
  double rezultat;

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%d",&a);

  while (a == 0) {
    printf("Broj mora biti različit od 0. Ponovi unos: ");
    scanf("%d",&a);
  }

  printf("Drugi broj ");
  scanf("%d",&b);

  while (b == 0) {
    printf("Broj mora biti razlicit od 0. Ponovi unos: ");
    scanf("%d",&b);
  }

	if ((a < 0 && b > 0) || (a > 0 && b < 0))
		rezultat = a + b;
  else
    rezultat = a * b;

	printf("Rezultat = %f \n", rezultat);

  return 0;
}

II varijanta
#include <stdio.h>

int main ()
{
  int a, b;
  double rezultat;

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%d",&a);

  while (a == 0) {
    printf("Broj mora biti razlicit od 0. Ponovi unos: ");
    scanf("%d",&a);
  }

  printf("Drugi broj ");
  scanf("%d",&b);

  while (b == 0) {
    printf("Broj mora biti različit od 0. Ponovi unos: ");
    scanf("%d",&b);
  }

	if ((a * b ) < 0)     // ako su brojevi sa raličitim predznacima proizvod je < 0
		rezultat = a + b;
	else
		rezultat = a * b;

	printf("Rezultat = %f \n", rezultat);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index