23.1.23010090. Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i štampati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i štampati ga.

Opis rješenja:

Listing programa:

/*23010090 Učitati 4 cijela broja. Ako je bar jedan od njih pozitivan izračunati im proizvod i štampati ga. Ako je bar jedan od njih negativan izračunati im zbir i štampati ga.*/

int main ()
{
  int a, b, c, d;
  double rezultat;

  printf("Prvi broj: ");
  scanf("%d",&a);

  printf("Drugi broj ");
  scanf("%d",&b);

  printf("Treći broj: ");
  scanf("%d",&c);

  printf("Cetvrti broj ");
  scanf("%d",&d);

	if (a > 0 || b > 0 || c > 0 || d > 0) {  // barem jedan broj pozitivan
    rezultat = a * b * c * d;
    printf("Proizvod = %f \n", rezultat); // proizvod: a*b*c*d
  }

  if (a < 0 || b < 0 || c < 0 || d < 0) {
    rezultat = a + b + c + d;
    printf("Suma = %f \n", rezultat);   // suma: a+b+c+d
   }

   if (a==0 && b==0 && c==0 && d==0)     // svi brojevi nula
    printf("Svi brojevi su nule!");   

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index