23.1.23010150. Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764.

Opis rješenja: Pa.

Listing programa:

// 23010150 Učitati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764.
#include <stdio.h>

int main()
{
  int broj, j, d, s, t, rezultat;

  printf("Trocifren broj: ");
  scanf("%d",&broj);

  while (broj < 100 || broj > 999) {
    printf("Broj mora biti trocifren. Ponovi unos: ");
    scanf("%d",&broj);
  }
  j = broj % 10;
  d = (broj / 10);
  d = d % 10;
  s = broj / 100;

  if (j > d) {
    t = j;
    j = d;
    d = t;
  }
  if (j > s) {
    int t = j;
    j = s;
    s = t;
  }
  if (d > s) {
    t = d;
    d = s;
    s = t;
  }

  rezultat = s * 100 + d * 10 + j;
  printf("Rezultat: %d", rezultat);

  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index