CRTANJE SPIRALE
Na paleti sa alatkama izaberite alatku za mnogougao,a zatim alatku za spiralu.Na Property Bar,paleti,pre crtanja spirale, odredite broj spiralnih krugova,kao i smjer spirale.Spiralu crtate kao i poligon,sa istim pravilima ako zelite nacrtati simetricnu spiralu(SHIFT),kao i za crtanje spirale  iz centra(CTRL+SHIFT).