6.4. Napisati program za izračunavanje dijagonale pravougaonika stranica a i b.

Opis rješenja: Program izvodi učitavanje stranica i računa dijagonalu pravougaonika d = √ (a2 + b2). Funkcija sqrt() korijen broja nalazi se u biblioteci cmath i navodi sa u zaglavlju: #include <cmath> . Funkcija pow() se nalazi u istoj biblioteci i na isti način se navodi u zaglavlju programa.
I varijanta - koristi funkciju sqrt - kvadratni korijen
II varijanta - koristi funkciju pow(broj, 0.5) - eksponencijalna funkcija
III varijanta - izračunavanje je u naredbi izlaza.
N a p o m e n a:
cout << "\nNovi red" // sa kodom \n pod navodnicima omogućen je prelazak u novi red.

Tekstualni algoritam:

 1. ulaz - učitati: a, b
 2. obrada - izračunati: d = √(a2 + b2)
 3. izlaz - ispisati: a, b, d

N a p o m e n a:
√(a2 + b2) - kvadratni korijen (a2 + b2).

Listing programa:

// 06411086
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
  double a,b, d;                  // deklarisanje varijabli
  cout << "Ucitaj duzine stranica pravougaonika: "; // imena varijabli cije vrijednosti se ucitavaju
  cin >> a >> b;                  // ucitavanje vrijednosti varijabli
  d = sqrt(a*a+b*b);                // dijagonale pravougaonika 
  cout << "Duzina dijagonale pravougaonika iznosi: " << d << endl; // ispis vrijednosti
  return 0;
}

II varijanta
// 06411086
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
  double a,b, d;                  // deklarisanje varijabli
  cout<<"Ucitaj duzine stranica pravougaonika: "; // imena varijabli cije vrijednosti se ucitavaju
  cin >> a >> b;                  // ucitavanje vrijednosti varijabli
  d = pow((a*a+b*b) , 0.5);            // dijagonale pravougaonika 
  cout << "Duzina dijagonale pravougaonika iznosi: " << d << endl; // ispis vrijednosti
  return 0;
}

III varijanta
// 06411086
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;

int main()
{
  double a,b, d;                  // deklarisanje varijabli
  cout << "Ucitaj duzine stranica pravougaonika: "; // imena varijabli cije vrijednosti se ucitavaju
  cin >> a >> b;                  // ucitavanje vrijednosti varijabli
  cout << "Duzina dijagonale pravougaonika iznosi: " << sqrt(a*a+b*b) << endl; // ispis vrijednosti
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index