7.2.. Od tri upisana broja (a, b, c) sa tastature naći najveći.

Opis rješenja: Vrijednosti tri broja se učitavaju sa tastature. Nova varijabla max prima vrijednost varijable a. Zatim poredimo da li je b veće od max, ako jeste tad max postaje b. Slijedeće poređenje je da li je c veće od max. Ako je c veće od max tad je to nova vrijednost max.

Opis programa: Algoritam nalaženja najvećeg broja je dat u opisu rješenja. Po upisu vrijednosti varijabli a, b i c postavlja se početna vrijednost varijable max. Logičkim izrazom b>max u naredbi IF se provjerava da li je vrijednost varijable b veća od pretpostavljenog maksimuma. Ako je logički izraz istinit mijenja se vrijednost varijable max. Isto poređenje i po potrebi zamjena se obavlja u slijedećoj naredbi IF. Ispis vrijednosti je na kraju.

Listing programa:

//07211014
#include <iostream>
using namespace std;

int main () 
{
   double a , b , c, max; // deklarisanje varijabli
   cout << "Tri broja: ";
   cin >> a >> b >> c;   // ulaz
   max=a;         // pretpostavlja se da je prvi najveci
   if (b > max)      // da li je b veci od max veci ?
      max = b;     // da, max prima vrjednost b
   if (c > max)      // da li je c veci od max ?
     max = c;      // da, max prima vrjednost c
   cout << "Od brojeva " << a << " " << b << " " << c << endl; // ispis
   cout << "Najveci je " << max << endl; // ispis
 
 return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index