7.2.. Od dva učitana broja (a, b) sa tastature naći veći max(a, b).

Opis programa: Naredbom IF se izvodi provjera vrijednosti varijabli a, b. Varijabla max prima vrijednosti veće.

Listing programa:

// 07211015
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  double a, b, max;     // deklarisanje varijabli

  cout << ("Unesi dva broja: ") << endl;
  cin >> a >> b;
  if (a > b)         // a vece od b ?
    max = a;        // max je a
  else            // inace
    max = b;        // max je b
  cout << "Od brojeva " << a << " " << b << endl;
  cout << "veci je " << max << endl;

  return 0;
}

II varijanta swap() funkcija mijenja vrijednosti ulaznih varijabli
// 07211015
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  double a, b, max;     // deklarisanje varijabli

  cout << ("Unesi dva broja: ") << endl;
  cin >> a >> b;
  cout << "Od brojeva " << a << " " << b << endl;
  cout << "veci je ";

  if (a < b)         // a manje od b ?
    swap(a, b);      // zamjeni vrijednosti varibali a i b

  cout << a << endl;     // ispis vece vrijednosti
  
  return 0;
}

Ispis na ekranu:

Index